Hou/Daissy

Jako jedyny grecki uniwersytet państwowy, który oferuje formalną i nieformalną edukację przez całe życie, zarówno na poziomie licencjackim, jak i podyplomowym dla ponad 40 000 studentów, wszystkie codzienne działania HOU wnoszą cenną perspektywę do realizacji projektu. Jego metodologia szkoleniowa łączy uczenie się na odległość z zasadami edukacji dorosłych, w dużym stopniu opierając się na materiałach cyfrowych i wirtualnych spotkaniach oraz wykorzystując platformy i narzędzia szkoleniowe online. To sprawia, że HOU dobrze nadaje się do prowadzenia badań nad najlepszymi praktykami i narzędziami do nauki online i blended learning. Ponadto grupa badawcza DAISSy rozwija skoncentrowane na społeczeństwie badania edukacyjne i technologiczne, wspiera społeczności praktyków, rozwija internetowe platformy edukacyjne, MOOC i środowiska 3D, umożliwia rozwój umiejętności cyfrowych i obywatelskich, promuje włączenie społeczne i wielokulturowość oraz wdraża profesjonalne standardy jakości (e- CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET itp.).

Projektowanie programów szkoleniowych: DAISSy może przeprowadzać analizy potrzeb szkoleniowych i sporządzać raporty na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, poprzez współpracę z władzami, instytutami pracy i ośrodkami doradztwa zawodowego. W oparciu o wyniki DAISSy może opracować programy nauczania spełniające te potrzeby w oparciu o efekty uczenia się i obejmujące narzędzia europejskie, takie jak ECTS, ECVET i EQAVET.

Projektowanie materiałów, kursów i platform internetowych: DAISSy jest pionierem w opracowywaniu materiałów szkoleniowych opartych na efektach uczenia się w połączeniu z taksonomiami przedmiotów nauczania, w tym zarysami kursów i kursów internetowych zarówno na poziomie krajowym, jak i UE. Opracowano również przewodniki online dotyczące opracowywania i wykorzystywania w celach edukacyjnych wysokiej jakości cyfrowych materiałów szkoleniowych dla ponad 15 rodzajów mediów (w tym prezentacji, filmów wideo, gier itp.). Obejmuje to rozwój i utrzymanie platform internetowych, zwłaszcza platform partnerskiego uczenia się, które integrują narzędzia społecznościowe HOU jest członkiem EADTU, EUA, Eurashe i greckiej koalicji Digital Skills and Jobs. Stosuje normy jakości ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 oraz ELOT 1429:2008.

PARTNERZY PROJEKTU