Obessu

The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) jest platformą współpracy między krajowymi samorządami uczniowskimi działającymi w ogólnokształcącym szkolnictwie średnim i średnim zawodowym w Europie. Organizacja została założona w kwietniu 1975 roku w Dublinie w Irlandii i skupia organizacje członkowskie, kandydujące i stowarzyszone z całej Europy. Wszystkie organizacje członkowskie są niezależnymi, ogólnokrajowymi, reprezentatywnymi i demokratycznymi organizacjami uczniów szkół.

Rolą OBESSU jest: 

 • reprezentowanie uczniów jako interesariuszy ich systemów edukacyjnych oraz w sprawach dotyczących ich życia;
 • udzielanie pomocy i wsparcia krajowym związkom uczniowskim oraz współdziałanie na rzecz rozwoju struktur przedstawicielskich uczniów szkół;
 • zachęcanie i umożliwianie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między krajowymi związkami uczniów szkół;
 • promowanie równego dostępu do edukacji i dążenie do położenia kresu wszelkiej dyskryminacji i niesprawiedliwości w systemach edukacyjnych;
 • przyczynienie się do rozwoju demokratycznych systemów edukacyjnych w Europie, które promują aktywne obywatelstwo we wszystkich formach;
 • promowanie solidarności i zrozumienia między młodymi ludźmi;
 • promowanie nowych metod nauczania i promowanie zdrowego środowiska nauczania.

 

Na Walnym Zgromadzeniu wszystkie organizacje członkowskie OBESSU zbierają się, aby podjąć decyzje o 

 • działalności organizacji (określonej w programie prac);
 • politycznym ukierunkowaniy organizacji (określonym w Platformie Politycznej);
 • formie i zasadach pracy organizacji (zawartych w statucie);
 • tym, kto będzie odpowiedzialny za wykonanie planu pracy i poprowadzi organizację do następnego Walnego Zgromadzenia.

PARTNERZY PROJEKTU