ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές/τριες είναι ο μεγαλύτερος ενδιαφερόμενος του εκπαιδευτικού συστήματος, ωστόσο η συμμετοχή τους στις συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διεξάγεται η εκπαίδευση είναι πολύ χαμηλή ή ανύπαρκτη. Συχνά ενεργούν ως παθητικοί δέκτες εννοιών, ενώ το φυσικό περιβάλλον της τάξης παρακολουθείται και ελέγχεται σε πολλές περιπτώσεις μέσω καταναγκαστικών πρακτικών. Οι εκπαιδευτικοί είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ενδιαφερόμενος του εκπαιδευτικού συστήματος. Ενώ μπορεί να εμφανίζονται στους/στις μαθητές/τριες ως το “πρόσωπο” του εκπαιδευτικού συστήματος, το έργο τους πάσχει επίσης από τη μικρή συμμετοχή και πρωτοβουλία των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να επιβάλλουν ένα εχθρικό περιβάλλον στην τάξη ή να θυσιάζουν σημαντικές πτυχές της παιδαγωγικής για χάρη της μετάδοσης εννοιών και της αξιολόγησης εργασιών.

Η κατάσταση αυτή έχει δύο αρνητικές επιπτώσεις στους στόχους των εκπαιδευτικών συστημάτων που θέτουν τα ίδια και οι μαθητές/τριες που επωφελούνται από αυτά. Η πρώτη είναι ότι τείνει να αφήνει πίσω τους μαθητές που έχουν διαφορετική ή ειδική πρόσκληση: Erasmus-EDU-2021-PCOOP-ENGO – Σύμπραξη για συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης – Ευρωπαϊκές ΜΚΟ Επιχορηγήσεις της ΕΕ: Έντυπο αίτησης (ERASMUS LS TypeI): V1.0 – 25.02.2021 εκπαιδευτικές ανάγκες από το “πρότυπο”. Το δεύτερο είναι ότι, όπως είναι αναμενόμενο, τα άκαμπτα σχολικά συστήματα δεν ευνοούν την ανάπτυξη από τους/τις μαθητές/τριες σημαντικών δεξιοτήτων που θα τους χρησιμεύσουν στη μετέπειτα ζωή τους, όπως η αυτοδιαχείριση, το πνεύμα πρωτοβουλίας, η περιέργεια, οι αναλυτικές και κριτικές ικανότητες.

Είναι αναγκαίο να εργαστούμε όχι μόνο για τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών αλλά και για την ικανότητα των μαθητών/τριων να μάθουν να μαθαίνουν.

Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, θα παραχθούν δύο κύρια αποτελέσματα:

Κατευθυντήριες γραμμές για την επιγραμμική εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων καλών πρακτικών και ελκυστικών και χωρίς αποκλεισμούς μεθόδων για τη διαδικτυακή διδασκαλία,
MOOC για την αυτοκατευθυνόμενη και αυτορυθμιζόμενη μάθηση Και για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα θα φτάσουν στις ομάδες-στόχους με τρόπο που να ανταποκρίνεται επίσης στις ανάγκες τους, θα πραγματοποιηθούν τρεις κύριες δραστηριότητες, δύο που αντιστοιχούν στο πρώτο αποτέλεσμα και μία που αντιστοιχεί στο δεύτερο:

Ένα σεμινάριο ανταλλαγής απόψεων που θα φέρει σε επαφή εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για να συζητήσουν τις ανάγκες τους όσον αφορά τη διαδικτυακή μάθηση και την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο θα τροφοδοτήσει κυρίως τις κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς αλλά και το MOOC.
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τον τρόπο χρήσης των κατευθυντήριων γραμμών και για τις ψηφιακές ικανότητες και τις ελκυστικές μεθόδους για τη διαδικτυακή εκπαίδευση.
Λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το βασικό περιεχόμενο του MOOC και συμβουλές και κόλπα σχετικά με την αυτοκατευθυνόμενη και αυτορυθμιζόμενη μάθηση.