ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι θα αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διαδικτυακή εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων καλών πρακτικών και ελκυστικών και χωρίς αποκλεισμούς μεθόδων για τη διαδικτυακή διδασκαλία. Αυτές θα υποβληθούν στους εκπαιδευτικούς για αξιολόγηση από ομοτίμους και στη συνέχεια θα διαδοθούν μέσω εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η κοινοπραξία.

Για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα θα φτάσουν στις ομάδες-στόχους με τρόπο που να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες τους, θα πραγματοποιηθούν τρεις κύριες δραστηριότητες, δύο που αντιστοιχούν στο πρώτο αποτέλεσμα και μία που αντιστοιχεί στο δεύτερο:

  • Ένα σεμινάριο ανταλλαγής απόψεων που θα φέρει σε επαφή εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για να συζητήσουν τις ανάγκες τους όσον αφορά τη διαδικτυακή μάθηση και την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο θα τροφοδοτήσει κυρίως τις κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς αλλά και το MOOC.
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τον τρόπο χρήσης των κατευθυντήριων γραμμών και για τις ψηφιακές ικανότητες και τις ελκυστικές μεθόδους για τη διαδικτυακή εκπαίδευση.
  • Λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το βασικό περιεχόμενο του MOOC και συμβουλές και κόλπα σχετικά με την αυτοκατευθυνόμενη και αυτορυθμιζόμενη μάθηση.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς θα γίνουν πόρος για να βοηθήσουν τους εταίρους καθώς εμπλέκουν μαθητές/τριες και ομάδες-στόχους σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, αλλά και κάθε εκπαιδευτικό ή οργανισμό που εργάζεται με εκπαιδευτικούς, εντός και εκτός του δικτύου μας.

Η σύμπραξη καθιερώνει ένα κοινό όραμα για το θέμα αυτό, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικτυακή ασφάλεια, τα δεδομένα και η προστασία των παιδιών προστατεύονται σε όλες τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα. Τα πρότυπα και οι αρχές της διαδικτυακής ασφάλειας και της προστασίας των δεδομένων θα οριστούν ως οδηγός και βάση για το υπόλοιπο έργο.

Guidelines for Teachers to Online and Blended Learning