ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Οι βέλτιστες πρακτικές για την ανάλυση και την έκθεση των εκπαιδευτικών έχουν τους εξής κύριους στόχους:

  • Να διερευνήσουν διαφορετικές μεθόδους και πρακτικές στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και πώς μπορούν να προσαρμοστούν στην επίσημη εκπαίδευση (ιδίως στην ψηφιακή μάθηση με βάση το γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή STEM, εκπαίδευση πολιτών, εκμάθηση γλωσσών).
  • Να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι/ες μαθαίνουν και τι τους/τις παρακινεί να εμπλακούν περισσότερο στην ηλεκτρονική τάξη και στην εκπαιδευτική τους διαδικασία, προκειμένου να διευκολύνουν τη δική τους μάθηση.
  • Να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές και πόρους για τους εκπαιδευτικούς για να εργαστούν στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση και ενθάρρυνση της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης των μαθητών.
  • Να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με τις δεξιότητες και τις γνώσεις για την εφαρμογή διαδικτυακών και μικτών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διατηρώντας παράλληλα τη συμμετοχή και τα κίνητρα των μαθητών/τριων τους, καθώς και με το απαραίτητο υλικό (κατευθυντήριες γραμμές) για την υποστήριξή τους στη διαδικασία μετακίνησης της εκπαίδευσης στο διαδίκτυο.
  • Να προωθήσει τη συνεργατική προσέγγιση και την αμοιβαία κατανόηση μέσω της δημιουργίας χώρων για ουσιαστικό διάλογο και αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων.